Cultuurprofiel

Wij zijn een gezellige, kleine school voor openbaar onderwijs.

Ons doel is het onderwijs in te richten op een brede ontwikkeling van kinderen, daarbij houden we zo veel mogelijk rekening met de mogelijkheden van individuele leerlingen en hun belevingswereld. Om tot dit doel te komen dienen we elkaar ruimte te geven door het tonen van respect, het rekening houden met elkaar en het geven van individuele aandacht. Passend onderwijs proberen we hiertoe verder in te voeren.

Ons doel met cultuureducatie

Door middel van culturele en kunstzinnige oriëntatie kinderen hun leefwereld laten ontdekken en hun gezichtsveld verruimen, waardoor ze verschillen kunnen waarderen en respecteren, kritisch kunnen beoordelen en een mening kunnen vormen.
Kinderen kennis bijbrengen van grote kunststromingen, kunstenaars en cultureel (historisch) erfgoed.

Kinderen stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling, ook van individuele talenten, door ze kennis en vaardigheden aan te leren, ze te prikkelen, nieuwsgierig te maken en uit te dagen.

Kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking brengen met kunst en cultuur, door het aanbieden van een brede oriëntatie, zowel actief als receptief. Het cultuuronderwijs op de Florens Radewijnsschool wordt in doorlopende leerlijnen van groep 1 t/m 8 gegeven, met behulp van de methode Het kunstkabinet en de leerlijn cultuur en literatuur. Met dit schoolbeleid als draagvlak gaan we ons de komende jaren verder verdiepen in het vormgeven van de 21e eeuwse vaardigheden en cultuureducatie binnen onze school. Als school werken we vanuit een visie. Op 1 januari 2014, is de Florens een CMK-school geworden. Een school waar cultuur met kwaliteit wordt gegeven. De Florens is een school met een actief cultuurbeleid en kerndoelendekkend cultuuronderwijs dat de 21e eeuwse vaardigheden wil borgen.

Om ervoor te zorgen, dat leerlingen in hun basisschoolloopbaan met zoveel mogelijke vormen van kunst in aanraking komen, zullen we per jaar een kunstdiscipline centraal stellen. Aan de hand daarvan zal een programma worden vastgesteld.

Zodoende willen we meerdere vaardigheden ontwikkelen bij de kinderen en ze een bredere kijk op de wereld om hen heen en hun directe omgeving geven en in te spelen op hun persoonlijke ontwikkeling.

Disciplines

  1. moderne media, internet, film en fotografie
  2. theater, muziek, zang en dans
  3. beeldende kunst en museumbezoek
  4. cultureel erfgoed: natuur/historisch omgeving