Overblijf

Huishoudelijk reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) Florens Radewijnsschool

Algemeen

Het Huishoudelijk Reglement Tussen schoolse Opvang Florens Radewijnsschool is een
aanvulling/uitwerking op het “Reglement Tussen schoolse Opvang (TSO) van de Stichting
beheer oudergelden Florens Radewijnsschool” waarin de algemene uitgangspunten/werkwijze is vastgelegd. De aanvulling / uitwerking betreft de specifieke invulling van de TSO aangelegenheden op de Florens Radewijnsschool.

De TSO-commissie

De TSO-commissie bestaat uit vier leden: de TSO-coördinator Annemiek Messari, een vertegenwoordiger vanuit de overblijfkrachten en twee vertegenwoordigers vanuit de ouders die van TSO gebruik maken, Jitske Bovenkamp en Jakolien Leenders.

Organisatorische aspecten

Groepsgrootte

Door andere indeling van de klassen in de school, blijven de kinderen in 3 ruimtes over; in een klaslokaal van groep 3,4 en 5 in de HAVA lokaal en in het lokaal van groep 6,7 en 8. De opvang van TSO kinderen is over het algemeen 50 kinderen, maar door een goede verdeling van aantal kinderen en begeleiders (1 op 12) is een verantwoorde opvang gewaarborgd.

Locaties in de school

Groep, 3 ,4 en 5 maken gebruik van het eigen lokaal. Groepen 6 t/m 8 maken gebruik van hun eigen lokaal. De kleuters eten in het HAVA lokaal.
Bij slecht weer mogen groep 1 t/m 8 spelen in hun eigen overblijflokaal en HAVA lokaal verblijven.
Het eten en drinken kan ’s morgens in de koelkast worden geplaatst door  kinderen/ouders en wordt erdoor de TSO-krachten voorafgaande aan de TSO weer uitgehaald. Indien mogelijk  en met voorkeur wordt eten en drinken wat niet bederfelijk is in de tassen van de kinderen bewaard. Dit i.v.m. ruimtegebrek in de koelkast.

Tijden

Alle groepen van 11:45 uur -12:50 uur op maandag, dinsdag en donderdag op vrijdag de bovenbouw vanaf groep 5, 11:45 uur -12:50 uur. Vrijwilligers zijn minimaal 15 minuten voor aanvang van de TSO aanwezig. Eten en drinken uit de koelkast gehaald en worde op het aanrecht geplaatst.

TSO-vrijwilligers

Elke dag worden er 4 vrijwilligers ingeroosterd behalve op de vrijdag naar gelang het aantal kinderen.

TSO- coördinator.

De TSO-coördinator is zelf ook actief als overblijfkracht.
Bijna alle overblijfkrachten hebben de basiscursus overblijven gevolgd en de cursus EHBO bij kinderen Zolang er een te kort is aan vaste overblijfkrachten, zal de TSO coördinator een beroep blijven doen. Op de inzet van ouders in overleg met de school. Als een kind meer dan 10 keer per jaar van het overblijven gebruik maakt worden de ouders verzocht u om 2 keer per jaar als overblijfkracht mee te draaien. Eens in de 6 weken wordt er door de coördinator een rooster gemaakt. De ouders die deze weken aan de beurt zijn om te komen helpen staan hier ook op dit gaat middels inschrijving. Dit rooster appen we rond.

Inhoudelijke aspecten

Overblijftijd

De overblijftijd is geen schooltijd, dus proberen we zoveel mogelijk uit de schoolse sfeer te komen. Dit houdt in dat we het liefst niet spelen met schoolmaterialen, maar met eigen, uitdagende materialen. Wij willen de kind(-eren) een veilige en gezellige plek bieden waar het rustig kan eten, ontspannen en spelen. We gaan er van uit dat de kinderen hun vrije tijd zelf in kunnen vullen. Omdat er overgebleven wordt in groepen, is dit zelf invullen wel aan regels gebonden. Na het eten kunnen de kinderen alle groepen binnen of buiten spelen, afhankelijk van de weersomstandigheden.

De TSO is geen knutsel- of spelletjesclub. Daarmee bedoelen we dat het niet de bedoeling is dat de overblijfkrachten de kinderen bezighouden. Onder schooltijd moeten de kinderen al veel. Tussen de middag kunnen ze zelf kiezen. Natuurlijk willen de overblijfkrachten wel met hen meespelen en ze helpen op gang te komen. Maar er worden geen dingen georganiseerd waar de kinderen verplicht aan mee moeten doen. Wel vinden we het leuk om bijvoorbeeld rond de feestdagen een gezamenlijke lunch voor te bereiden, maar dit moet een extraatje blijven.

Eten & drinken

Er wordt een half uur tijd uitgetrokken voor het eten. De overblijfkracht is er niet om te controleren dat de kinderen al hun meegebrachte brood en drinken ook daadwerkelijk opmaken. Uiteraard wordt er wel op gelet dat de kinderen iets eten. Er wordt geen eten weggegooid, wat niet op gegeten wordt, gaat mee terug naar huis.

Tijdens de TSO gelden dezelfde regels als op school met betrekking tot het meenemen van snoep, chips of koek: dit is NIET toegestaan. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd de TSO coördinator raadplegen.

Rond de kerst krijgen de kinderen van de TSO wél iets lekkers te snoepen.  Dit is dan extra lekker als er verder nooit gesnoept wordt tijdens het overblijven.

Spelen

Na het eten spelen de kinderen bij mooi weer buiten en bij slecht weer binnen. Binnen- en buitenspeelgoed is voldoende aanwezig. Om optimaal toezicht te kunnen houden mag buiten uitsluitend worden gespeeld op het schoolplein. Buiten spelen alleen onder toezicht.

Hoe verloopt de overblijf voor de groepen?

De presentielijst wordt doorgenomen. Indien een kind wel op de lijst staat, maar er niet is door bijvoorbeeld ziekte, wordt dit nagevraagd.

 • Tijdens het eten gaan we liever niet naar het toilet. De kinderen blijven minimaal 15 minuten zitten om te eten en ruimen daarna zelf hun spullen op.
 • De kinderen die wat langzamer eten gaan uiterlijk om 12.30 uur van tafel, tenzij ouders aan geven dat hun kind langer moet blijven zitten om te eten.
 • Hierna gaan de kinderen bij mooi weer naar buiten en bij slecht weer naar het speellokaal om te spelen.
 • Kinderen mogen ook in de hal spelen bij slecht weer
 • Om 12.50 uur gaan alle kinderen terug naar hun eigen klas.
 • De presentielijst wordt nogmaals door genomen.
 • Een van de TSO-vrijwilligers, maakt de tafels schoon en veegt de vloer aan.
 • De tassen van de kinderen liggen niet op de tafel, maar worden op een aangewezen plek in het lokaal gelegd.
 • Iedereen blijft minimaal 15 en maximaal 30 minuten zitten om rustig te eten, er wordt dus niet gelopen of gespeeld tijdens het eten.
 • We gaan pas van de plaats als de overblijfkracht zegt dat dit mag.
 • De kinderen hangen na het eten hun tas weer aan de kapstok.
 • Buiten mag er gespeeld worden met het buitenspeelgoed van de school behalve de karren en fietsen.
 • Met de materialen mag alleen op het verharde plein gespeeld worden en dus niet in de bosjes en bij de klimrekken,
 • Er mag gespeeld worden op de bult maar niet klimmen in de boom achter de bult.
 • Na afloop van het overblijven om 12.45 uur wordt alles opgeruimd.
 • Na afloop van het overblijven, helpt iedereen mee met het opruimen van het speelgoed.
 • En vanzelfsprekend: we zijn aardig voor elkaar, pesten, slaan, vechten en schelden mag niet.
 • Twee TSO-vrijwilligers zijn buiten om toezicht te houden, de ander blijft in het overblijflokaal om toezicht te houden op de kinderen die wat langzamer eten en ruimen dan op.
 • Er mag niet gefietst, en of gestept worden op het schoolplein

***We sluiten aan bij de regels die op school gelden.***

 1. We houden rekening met elkaar zodat iedereen het naar zijn/haar zin heeft op school
 2. Zorg goed voor jezelf, de spullen en je omgeving
 3. Iedereen is anders; maar niemand is meer of minder

Algemene regels

 • Per speelplein is altijd minimaal 1 overblijfkracht aanwezig
 • Per binnenspeellokaal is altijd minimaal 1 overblijfkracht aanwezig
 • Er is speelgoed aanwezig voor zowel binnen als buiten
 • Er wordt op gelet dat de kinderen aardig met elkaar omgaan
 • Geen snoep of chips bij het overblijven
 • Kinderen die niet overblijven vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de TSO-vrijwilligers en kunnen (lees: moeten) tot 12.45 uur geweerd worden

Incidentele aanwezigheid/afmelding aanwezigheid

De incidentele deelname van uw kind aan het overblijven, dan wel de incidentele afmelding van uw kind voor een dag wanneer het gewoonlijk vast zou overblijven, dient u tijdig (vóór 9.00 uur) door te geven aan de TSO-coördinator. tso.florensradewijns@gmail.com of tel:06-40053998 bij voorkeur via Whatsapp.

Als uw kind ziek is alleen melden aan de school voldoende. De school geeft dit weer door aan de TSO.

Protocol vervanging TSO-coördinator

Bij een korte afwezigheid (minder dan 2 weken) zal deze door één van de overblijfkrachten worden vervangen. Bij verwachting van langdurige afwezigheid zal de directie en de stichting beheer oudergelden obs Florens Radewijnsschool voor adequate vervanging zorgdragen.

Betalingsachterstand

Ouders van kinderen die overblijven, ontvangen een rekening met daarop  een overzicht van het aantal abonnementen, met daarbij het te betalen bedrag, afhankelijk van het aantal termijnen waarin betaald dient te worden. Er wordt dus vooraf betaald. Indien binnen een maand niet wordt afgerekend, wordt middels een betalingsherinnering nogmaals om betaling verzocht. Bij het uitblijven van de betaling wordt na 2 maanden de openstaande rekening overgedragen aan stichting beheer oudergelden obs Florens Radewijnsschool en kunnen de betrokken ouders/verzorgers hun kinderen niet meer gebruik laten maken van de TSO.

Communicatie met de ouders van overblijfkinderen

 • Ouders krijgen via school een inschrijfformulier en kunnen hier aangeven op welke dag(en) de kinderen op de overblijf komen.
 • De TSO-coördinator is voor u het aanspreekpunt voor de TSO, tevens kunt  u bij haar uw kinderen aan- en afmelden voor het overblijven.
 • Ook voor administratieve vragen kunt u zich wenden tot de TSO-coördinator.   Voor onze school is dit Yvonne Roerig-Reuvekamp of Annemieke Messari. Vragen kunnen ook via E-mail: tso.florensradewijns@gmail.com of tel:06-40053998
 • Bij het verlopen van een kaart krijgt men de mogelijkheid om de kaart contant te betalen en/of middels een betaalverzoek via de ING bank.