Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsdeelraad, kortweg MR genoemd, is een belangrijk orgaan voor de school. Een MR heeft tot taak om er voor te zorgen, dat alles dat met de gang van zaken op school te maken heeft, op een goede manier besproken wordt. De MR vertegenwoordigt zowel de ouders als het personeel en richt zich op goed onderwijs voor de leerlingen. Mochten u zaken opvallen, zit u ergens mee of wilt u onderwerpen aan de orde brengen dan kunt u dus altijd met één van de MR-leden contact opnemen. De MR bespreekt alle onderwerpen, die voor de school, de ouders en de leerlingen van belang zijn. Voor een deel van die onderwerpen heeft de MR adviesrecht, voor een ander deel instemmingsrecht.

De gezamenlijke MR vergadert eens in de vier tot zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Om de drie jaar worden er verkiezingen gehouden voor de MR.

Sinds schooljaar 2018-2019 functioneert er een deelraad MR op de Florens Radewijnsschool. Een raad die specifiek over onze school gaat. Daarnaast zal er 1 à 2 keer per jaar een MR vergadering zijn met de medezeggenschapsraad van de Marshof. Hierin worden zaken besproken die voor beide scholen gelden.

De MR bestaat uit de volgende personen:

  • Jacolien Leenders – Voorzitter en Lid Oudergeleding
  • Jitske van den Bovenkamp – Lid Oudergeleding
  • Age Braad – Lid Oudergeleding
  • Daphne van Ginkel – Lid Personeelsgeleding en secretaris
  • Bo Postuma – Lid Personeelsgeleding (om en om)
  • Ietje Pompert – Lid Personeelsgeleding (om en om)
  • Chiel de Lobie – Adviserend lid

De MR is bereikbaar via mrflorensradewijnsschool@gmail.com.